MEgA s.r.o.

Aktuality | MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Indikátory stavu pojistky MEg72DIN

Indikátory stavu pojistky MEg72DIN slouží k místní i dálkové signalizaci stavu všech typů pojistek v NN skříních.

Vedle paprskových NN sítí umožňují zjištění stavů pojistek ve zokruhovaných, paralelně napájených a mřížových NN sítích i NN sítích s rozptýlenou výrobou s napětím ze strany spotřeby.

Více informací

Monitor vývodu MEg73DIN

Monitory vývodů MEg73 se vyrábí ve třech konstrukčních provedeních, jsou to provedení MEg73S, MEg73D a MEg73DIN. Monitor vývodu MEg73DIN se instaluje na DIN lištu typu TS 35.

Monitor vývodu MEg73 měří dvě trojfázová napětí, proudy, výkony, energie a frekvenci, registruje napěťové jevy i nadproudy. Proudy měří ve dvou rozsazích; v základním rozsahu je měří do 1,2 násobku jmenovitého proudu a v rozšířeném rozsahu do desetinásobku jmenovitého proudu. Změřené hodnoty zaznamenává do nedestruktivní datové paměti, zobrazuje je na svých indikačních prvcích. Při on-line připojení předává změřené hodnoty i výstupy ochranných funkcí do nadřazených informačních systémů.

Více informací

Dvojitý dělič trojfázových napětí MEg73DD

Dvojitý dělič trojfázových napětí MEg73DD převádí dvě trojfázová nn napětí jmenovité hodnoty 230 VAC na dvě trojfázová bezpečná napětí jmenovité hodnoty 1 VAC. Lze jej použít i pro dělení stejnosměrných napětí. Je navržen pro použití i v prostředí kategorie přepětí CAT IV 300 VAC. Dělič MEg73DD má plastový kryt a instaluje se na DIN lištu TS 35. Je vhodný pro dělení trojfázových nn napětí před a za pojistkou nebo trojfázových napětí dvou vývodů nn skříní.

Dělič MEg73DD lze využít u měřicích přístrojů, jejichž napěťové vstupy nejsou dimenzovány pro rozsah 300 V a kategorii přepětí CAT IV, aby je bylo možné použít i v nejnáročnějších prostředích distribučních nn sítí. V sestavě s monitorem vývodu MEg73DIN umožňuje měření napětí a identifikaci stavu pojistky nn vývodu.

Více informací v uživatelské příručce

Indikátor stavu pojistky MEg72/RELAY a MEg72/RS485

Indikátory stavu pojistky řady MEg72 slouží k místní i dálkové indikaci stavů nožových pojistek. Vedle paprskových nn sítí umožňují zjištění stavů pojistek i v paralelně napájených nn sítích, v mřížových nn sítích a v sítích s rozptýlenou výrobou. Indikátor v provedení MEg72/RELAY má signalizaci spínacím kontaktem a indikátor v provedení MEg72/RS485 signalizuje stav pojistky přes sériové rozhraní RS485 umožňující rozlišení základních stavů i mezistavů pojistky včetně její adresy. Obě uvedená provedení indikátoru mají také světelnou signalizaci.

Více informací

Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC

Elektronické relé REL IV je monostabilní. Z klidového beznapěťového stavu na svém vstupu přepíná mechanický kontakt do pracovního stavu při přivedení ovládacího napětí, které je u relé REL IV/DC stejnosměrné a u relé REL IV/AC střídavé. Relé je konstruované pro umístění na DIN lištu TS35.

Více informací

Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD

Měřicí transformátor proudu MTPD se dodává pro primární jmenovité proudy 400 A, 600 A a 1000 A a sekundární jmenovitý proud 1 A. Má dělené jádro s možností zablokování proti mimovolnému otevření magnetického obvodu. Transformátor MTPD se k měřené přípojnici nebo vodiči připevní pomocí odnímatelného úchytu a vázacích pásek, to umožňuje široký rozsah jeho použití. Vyznačuje se vysokou přesností a malým úhlem posunu. Je určen pro použití v krytých prostorech. K připojení měřicích přístrojů má dvojici ohebných vodičů. Vyznačuje se výhodným poměrem plochy okénka a vnějších rozměrů.

Více informací

Měřicí lišta MEgML73

Měřicí lišta MEgML73 slouží k měření proudů a napětí na vývodech rozvaděčů nn. Měřicí lišta MEgML73 se instaluje mezi přípojnice nn skříní a standardizované pojistkové nebo odpínačové nn lišty, vyznačuje se nízkou výškou a zvýšenou tuhostí. Měří fázová napětí přípojnic i nn vývodů a umožňuje měření fázových proudů až do desetinásobku jmenovité hodnoty. Pro snadnou a rychlou instalaci je možné lištu MEgML73 přichytit k odpínačové liště a vytvořit tak jeden kompaktní celek.

Více informací

Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS / 1 A

Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS / 1 A je určen k převodu střídavého proudu síťové frekvence na střídavý proud jmenovité hodnoty 1 A. Je navržen pro pevně instalované měřicí přístroje v energetických provozech. Skládá se ze dvou konstrukčních částí:

- ohebného snímače střídavého proudu na principu Rogowského cívky
- jednotky s funkcí integrátoru a funkcí transrezistančního převodníku

Ohebný snímač se vyznačuje velkým rozsahem měřeného proudu a zvýšenou odolností proti vlivům vnějších střídavých magnetických polí, zvýšenou nezávislostí na poloze vodiče s měřeným proudem, patentovaným řešením nespojitosti snímače a chráněným provedením uzávěru.

Jednotka převodníku má vysokou účinnost i při výstupním výkonu 2,5 VA, široký rozsah stejnosměrného napájecího napětí a prostorově úspornou konstrukci.

Více informací

Panelový PQ monitor MEg44PAN

Panelový PQ monitor MEg44PAN je určen k měření na hladině nn, měří tři napětí a tři proudy, lze jej použít i pro jednofázová měření.

V základním provedení monitor MEg44PAN realizuje funkce přímé měření a zobrazování, záznamník, elektroměr.

Na základě objednávky lze i dodatečně vedle základních funkcí zpřístupnit měřicí funkce:

 1. Vyhodnocení kvality napětí
 2. Vyhodnocení napěťových jevů a událostí na proudech
 3. Oscilografické zobrazení měřených veličin
 4. Vyhodnocení telegramů HDO

Více informací

Nová generace měření v DTS

Nová generace měření v DTSS rozvojem komunikačních technologií je i ekonomicky rentabilní doplnění dálkové komunikace k měřicím přístrojům, instalovaným v distribučních transformačních stanicích - DTS. Společnost MEgA a.s. v průběhu tohoto roku vyrábí a dodává pro ČEZ Distribuce, a.s., 8000 komunikačních sestav s LTE komunikací. Toto řešení sjednocuje měřicí systém DTS a rozšiřuje využití změřených dat pro všechny informační systémy zadavatele včetně dispečerského řízení a systémového on-line vyhodnocení událostí.

Více na http://www.e-mega.cz/projekt8000.

Komunikační jednotka MEg202.5 pro sítě LTE

Komunikační jednotka MEg202.5 v základním provedení zajišťuje prostřednictvím sítě mobilních operátorů GSM / GPRS, UMTS / HSPA a LTE dálkový přenos stavů či změn stavů binárních vstupů a povelů. Z připojených měřicích přístrojů se sériovou komunikační linkou RS485 přenáší změřené hodnoty. Implementuje standardizovaný komunikační protokol dle normy ČSN EN 60870-5-104 a umožňuje tak zařadit připojená zařízení do systému SCADA buď přímo, nebo prostřednictvím koncentrátorů.

Více informací

Přenosný vícevstupový PQ monitor MEg37

Vícevstupový PQ monitor MEg37 měří čtyři napětí a celkem až 36 proudů na hladině nn. Umožňuje funkci měření a hodnocení kvality napětí, funkci záznamu časových průběhů elektrických veličin, funkci měření elektrických energií a funkci měření a záznamu průběhů telegramů HDO. Uvedené funkce provádí současně. Ve funkci měření a vyhodnocení kvality napětí vyhodnocuje pro tři měřená napětí a tři měřené proudy standardem ČSN EN 61000-4-30, ed. 3 stanovené parametry kvality napětí s přesnostmi třídy S metodami splňujícími požadavky ČSN EN 62586 pro třídu A.

Více informací

Monitor MEg46 PAN

Monitor MEg46PAN je panelový měřicí přístroj určený pro měření v energetických průmyslových provozech na hladině NN. Vyznačuje se flexibilitou svých funkcí a předpoklady integrace do měřicích systémů. Přístroj je na fyzické úrovni vybaven dvouvodičovým rozhraním RS485 s galvanickým oddělením, rozhraním ETHERNET (RJ45) 10/100M (802.3u), rozhraním USB 2.0 a jednobitovým binárním rozhraním tvořeným kontaktem relé. Jsou k dispozici protokoly MODBUS RTU, MODBUS TCP, SNTP, DHCP, ICMP, SNMP, TFTP, HTTP.

Monitor MEg44 pro sítě nízkého napětí

Monitor MEg44 třídy S měří tři napětí a tři proudy transformátoru DTS na hladině nn. Realizuje funkci záznamník, funkci elektroměr, funkci analýza kvality napětí a funkci záznamu telegram HDO, tyto funkce provádí současně. Ve funkci záznamník monitor MEg44 zpracovává všechny měřené veličiny, vyhodnocuje výkony, energie a harmonické do řádu 64. MEg44 splňuje měřicí kategorii CAT IV / 300 V.

Více informací

Měřicí lišta MEgML

Měřicí lišta MEgML se instaluje mezi sběrny a pojistkové nebo odpínačové lišty nn skříní. Umožňuje měření fázových proudů vývodu a fázových napětí sběren a volitelně i napětí vývodu. To umožňuje identifikaci stavu pojistek. Volitelné měření napětí na vývodu se děje přes trojfázový předřadník připojený na napětí za pojistkami. Je-li odpínačová lišta vybavena signalizací přerušení pojistek a signalizací manipulace s táhlem, lze tyto signalizace převést přes měřicí lištu.

Více informací

Měření v distribučních sítích na hladině nn

Na odborné konferenci Podniková energetika v době Smart Grids pořádané odborným měsíčníkem Sdělovací technika v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 2014 v Brně prezentoval za naši společnost Doc. Ing. Ladislav Pospíchal, CSc., odborným příspěvkem na téma Měření v distribučních sítích na hladině nn.

Prezentace ve formátu PDF ke stažení.

 

Universal energy meter MEg40+/supra

Universal energy meter MEg40+/supra provádí současně funkce elektroměru a funkce monitoru. Ve funkci elektroměru má pro každou fázi šestici registrů energií. Ve funkci monitoru dlouhodobě zaznamenává průběhy napětí, proudů a výkonů a dle standardu kvality napětí ČSN EN 50160 ed. 3 registruje události na napětí a vyhodnocuje odchylky napětí ve třídě S. Napájecí energii k měření i hlubokých a déletrvajících poklesů napětí i na hladině nn bez zdroje zajištěného napájení dodávají suprakapacitory. Hodnoty energií i hodnoty zaznamenávaných elektrických veličin jsou zobrazovány na displeji. Přístroj MEg40+/supra je určen pro měření na hladině nn, vn i vvn.

Směrová nn ochrana MEg51

Souprava směrové nn ochrany MEg51 vyhodnocuje proudové stavy s nesprávným směrem toku energie z hladiny nn na hladinu vn a do odděleného souboru zapisuje jejich charakteristické hodnoty. Trvale zaznamenává průběhy napětí, proudů, výkonů, energie a v souladu se standardem EN 61000-4-30 ed.2 registruje události na napětí a nadproudy.

Více: uživatelské informace (PDF)

Přenosný PQ monitor MEg38/C

Přenosný PQ monitor MEg38/C je určen k měření a záznamu čtyř napětí a čtyř proudů, činných a jalových výkonů i energií v trojfázových sítích nn, vn a vvn. Na napěťových vstupech U1, U2 a U3 ve třídě A analyzuje a vyhodnocuje parametry kvality napětí. Monitor MEg38/C lze použít i pro oscilografický záznam měřených veličin a harmonickou analýzu všech osmi měřených veličin do řádu 125.

PQ monitor MEg38/C obsahuje vedle měřicích obvodů i tříminutový zdroj zajištěného napájení, napájený z kteréhokoliv napěťového vstupu U1 až U4 napětím od 50 V do 450 V.

Pro měření proudů v rozmezí od 10 A do 3000 A jsou určeny ohebné snímače proudu AMOSm/MEg38 a pro měření proudů se jmenovitou hodnotou 1 A a 5 A klešťové transformátory MT/MEg38. Součástí měřicí soupravy jsou i adaptery.

Přenosný PQ monitor MEg38/C vyhověl požadavkům standardu a měří všechny parametry kvality napětí ve třídě A, viz kalibrační list Českého metrologického institutu č. 6011-KL-L0517-13, který je ke stažení zde.

Více informací

Pevný PQ monitor MEg39

PQ monitor MEg39 je určen k trvalému měření a záznamu čtyř napětí a čtyř proudů, činných a jalových výkonů a energií v sítích vn a vvn. Na napěťových vstupech U1, U2 a U3 analyzuje parametry kvality napětí ve třídě A. Monitor MEg39 lze použít i pro oscilografický záznam měřených veličin a harmonickou analýzu všech osmi měřených veličin do řádu 125.

Jednotka PQ monitoru MEg39 tvoří kompaktní celek, je v celoplastovém krytu s profilem určeným pro instalaci do rozvaděčových skříní s DIN lištou, kde krytem v rozvaděči prochází jen čelní panel přístroje, kdežto svorkovnice s měřenými signály jsou bezpečně zakryty.

PQ monitor MEg39 obsahuje třísekundový napájecí zdroj, je vybaven komunikačními rozhraními USB, Ethernet a RS485. K monitoru MEg39 budou v samostatných jednotkách dodávány tříminutový zajištěný zdroj a komunikační jednotka GSM.

PQ monitor MEg39 pro trvalou instalaci vyhověl požadavkům standardu a měří všechny parametry kvality napětí ve třídě A, viz kalibrační list Českého metrologického institutu č. 6011-KL-L0518-13, který je ke stažení zde.

Více informací

Měřicí adaptér Z a 3Z

Měřicí adaptér Z nebo 3Z slouží pro měření napětí a proudů na jednofázovém či trojfázovém zařízení. Připojuje se mezi zásuvku a měřené zařízení. Adaptér disponuje bezpečnými zdířkami pro měření napětí a izolovanými můstky pro snímače proudu. Je vhodný pro přesná měření spotřeby zařízení, vlivu zařízení na napájecí síť, orientační měření chodu zařízení i detailní diagnostiku.

 

Monitor vývodu MEg71

Monitor vývodu MEg71 je určen k měření napětí, proudů, výkonů a energií nn vývodu rozvaděče s pojistkovými nebo odpínačovými lištami. Monitor v provedení MEg71D zobrazuje na osmimístném podsvíceném LCD displeji hodnoty fázových napětí, fázových proudů a činného i jalového výkonu vývodu. Monitor v provedení úzkém – MEg71S indikuje pomoci LED diod U1, U2 a U3 přítomnost napětí v dovolených nebo mimo dovolené tolerance.

Monitory vývodu MEg71 měří napětí a registrují události na napětí metodami definovanými v ČSN EN 61000-4-30, ed. 2 bez přerušení a bez mezer. Měření energií je čtyřkvadrantové se šesti registry pro každou fázi.

Více informací

Komunikační jednotka MEg201.2 / MEg201.4

Komunikační jednotky MEg201.2/MEg201.4 s funkcemi RTU v základním provedení zajišťují prostřednictvím sítě ethernet dálkový přenos stavů binárních vstupů, povelů a naměřených dat z připojených přístrojů. Jednotky jsou osazeny buď dvěma (MEg201.2) nebo čtyřmi (MEg201.4) ethernetovými rozhraními. Přístroje instalované v technologii stanice je možné připojit přes dvě sériová rozhraní RS485.

Jednotky MEg201.2/MEg201.4 implementují standardizovaný komunikační protokol dle normy ČSN EN 60870-5-104 a umožňují tak zařadit připojená zařízení do systému SCADA buď přímo, nebo prostřednictvím koncentrátorů.

Více informací

Certifikát MEg61.K
Indikátor zkratů a zemních spojení MEg61.K prokázal na základě certifikátu č. E-31-00073-13 vydaným dne 12.2.2013 Strojírenským zkušebním ústavem shodu s požadavky normy ČSN 55011 ed.3:2010, ČSN EN 61326-1:2006

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č. 31/8996 ze dne 12.02.2013

Ke stažení jej najdete jej v sekci CERTIFIKÁTY nebo v informacích o přístroji.

Certifikát EZÚ - MEg70

Kompaktní monitor MEg70 prokázal na základě certifikátu č. 1120940 vydaným dne 10.12.2012 Elektrotechnickým zkušebním ústavem shodu s požadavky normy ČSN 61010-1:2003

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č. 202084-01/01 ze dne 27.11.2012

Ke stažení jej najdete jej v sekci CERTIFIKÁTY nebo v informacích o přístroji.

Šifrování, kryptografie

RC6 Cryptography Algorithm V rámci projektu Projekt TIP MPO FR-TI1_075 2009-2013 - Aplikovaný výzkum a vývoj systémů dálkového měření kvality dodávky elektrické energie byla komunikační jednotka MEg202.2 rozšířena o funkci zabezpečeného přenosu dat. Pro autentizaci a šifrování byla zvolena metoda AES, kterou doporučuje i standard IEC TS 6235-1 pro zajištění bezpečnosti v budoucích smart energy řešeních.

Data z jednoho přístroje MEg40, který k přenosu dat používá šifrovanou komunikaci, si můžete prohlédnout: http://e-mega.cz/meg40online/meg40onlinesite.php?pristrojID=17862&gtype=vol

Identifikace postiženého úseku vn vedení
ENERGETIKA č. 5, 2012
Identifikace postiženého úseku vn vedení
Ladislav POSPÍCHAL, Karel HODER, Drahomír PERNICA, Jan SOUČEK
Úkolem distribučních vn sítí je v maximální míře trvalý a ekonomicky efektivní přenos elektřiny napětími se jmenovitou hodnotou od 1,0 kV do 35 kV.
Celý článek

Měření kvality napětí a elektrických energií v nn i vn distribučních sítích
ENERGETIKA č. 8/9, 2012
Měření kvality napětí a elektrických energií v nn i vn distribučních sítích
Ladislav POSPÍCHAL, Jiří BABKA, Karel HODER, Antonín KUBEŠ
Současný rozvoj elektroniky a technologie umožňuje realizaci měření kvality napětí, záznam elektrických veličin a měření elektrické energie jedním přenosným PQ monitorem MEg38, splňujícím požadavky bezpečnosti vyjádřené kategorií přepětí CAT IV, bezpečnostní třídou II a EMC průmyslového prostředí.
Celý článek

Záznamy rychlých napětí a proudů
Konference ČK CIREDTábor, 2012
Záznamy rychlých napětí a proudů
Ladislav Pospíchal, Jiří Babka, ml., Karel Hoder, Antonín Kubeš
Rychlé změny napětí jsou v převážné míře způsobeny přechodnými proudovými odběry při změnách pracovních režimů spotřebičů. Jejich monitorování je účelné pro identifikaci spotřebičů s výraznými změnami odebíraných proudů, jejichž provozováním může být snížena kvalita napětí spotřebičů v elektricky blízkém okolí.
Celý článek

Měření na nn vývodech distribučních transformoven
ENERGETIKA č. 6, 2012
Měření na nn vývodech distribučních transformoven
Ladislav POSPÍCHAL, Karel HODER, Antonín KUBEŠ, Jiří BABKA
Měření v distribučních transformačních stanicích s transformací vn/nn (DTS) zahrnuje měření fázových a sdružených napětí, okamžitých fázových proudů i 1/4hodinových maxim proudů
a elektrické energie.
Celý článek

Kompaktní monitor MEg70
ELEKTRO 11, 2012
Kompaktní monitor MEg70
Ladislav Pospíchal, Karel Hoder, Zdeněk Kružík, MEgA – Měřicí Energetické Aparáty, a. s.,
Jiří Babka, MiComp, s. r. o.
Kompaktní monitor MEg70 je navržen pro vybudovaní, popř. modernizaci systému měřeni v provozovaných rozvaděčích nn. Měří napětí, proud, výkony a energie a registruje události na napětí
Celý článek

Kalibrační list MEg70

Kompaktní monitor MEg70 prokázal na základě kalibračního listu
6011-KL-K0620-12:

 • přesnost měření napětí 0,1% z měřené hodnoty +- 0,05 %
  z jmenovité hodnoty
 • přesnost měření proudu 0,2% z měřené hodnoty +- 0,2 %
  z jmenovité hodnoty
 • měření energií ve třídě A elektroměru
 • registraci poklesu napětí ve třídě S dle ČSN EN 61000-4-30 ed. 2:2009

Je schvalována v EZÚ pro přepěťovou kategorii CAT IV/300V.

Ke stažení jej najdete jej v sekci CERTIFIKÁTY

Kalibrační list MEg38

Najdete jej v sekci CERTIFIKÁTY. V této sekci najdete i další certifikáty a kalibrační listy a také OSVĚDČENÍ O REGISTRACI u Českého metrologického institutu.

Kompaktní monitor fáze MEg70

Pro měření a záznam na vývodech transformačních stanic jsme vyvinuli kompaktní monitor MEg70. Sdružuje:

 • ohebný snímač proudu
 • kontaktní mechanismus napětí
 • měření výkonů ve čtyřech kvadrantech
 • měření energií v šesti registrech
 • záznam událostí dle ČSN EN 50160
 • a komunikaci RS485.

Podrobnější informace jsou v dokumentaci.

PQ monitor MEg38/M

Vyvinuli jsme a zahajujeme výrobu nového přenosného PQ monitoru MEg38/M třídy S s měřicími metodami třídy A. MEg38/M je bezpečný i v nn stanicích s předepsanou kategorií bezpečnosti CAT IV/300V.

Monitor MEg38/M má kalibrační list ČMI č.  6011-KL-K0445-12  z 15. 6. 2012 a certifikát  EZÚ č. 1120517 z 27.6.2012.

Podrobnější informace jsou v dokumentaci.

Metrologie a názvosloví

Přinášíme text článku  z časopisu EEM (Electronic Engeneerig Magazine).

Metrologie a názvosloví (aneb abychom si rozumněli)

Celý příspěvek

Expozice na výstavě Hannover Messe 2012

  Vážení zákazníci,

  děkujeme všem návštěvníkům, kteří nás navštívili na naší expozici na výstavě Hannover Messe.

Za návštěvu všem děkuje kolektiv pracovníků MEgA.

Expozice na výstavě AMPER 2012

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří nás navštívili v naší expozici na výstavě AMPER 2012.

Za návštěvu všem děkuje kolektiv pracovníků
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Expozice na výstavě ELEKTRON

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří navštívili naši expozici na výstavě ELEKTRON v Praze.

  

 

 

Oznámení o změně sídla firmy

Firma MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a. s. má změnu sídla firmy. Nová adresa: 

Česká 390, 664 31 Česká,     mapa

GPS: 49°17'17.349"N, 16°33'38.124"E

Odbočení vlevo přes podélnou čáru souvislou

Při příjezdu do našeho sídla firmy v České je nutné přejet podélnou čáru souvislou. Na základě mnoha dotazů uvádíme odkaz na výňatek z vyhlášky ministerstva dopravy a spojů o provozu na pozemních komunikacích zák 30. §18.

Problematika kvality napětí ve FVE

Přinášíme text příspěvku, se kterým jsme se zúčastnili konference 32. nekonvenční zdroje elektrické energie v Hrotovicích. Konferenci pořádala česká elektrotechnická společnost Praha a FEKT VUT v Brně.

Kvalita napětí fotovoltaické elekrárny

Doc. Ing. Ladislav Pospíchal, CSC., Ing. Jan Souček

Příspěvek se zabývá parametry kvality napětí a jejich vyhodnocením podle současných norem a to konkrétně na výstupu fotovoltaické elektrárny. V textu jsou uvedeny skutečné údaje naměřené na FVE o výkonu 30MW a jejich následná analýza.

Celý příspěvek

Studie ustáleného chodu sítě

Přinášíme text našeho příspěvku do časopisu Energetika 8/9.

Výpočet ustáleného chodu sítě pomocí hodnot z měření

Ing. Jan Rusinský , Ing. Jan Souček

Instalace měřících přístrojů na sekundární straně distribučních transformátorů v síti vn poskytuje nové možnosti využití naměřených dat. Mimo dimenzování distribučních transformátorů podle skutečných hodnot zatížení je pak dalším příkladem výpočet ustáleného chodu vn sítě.

Celý článek

Studie zatížení distribučních transformátorů

Přinášíme text  příspěvku do časopisu Energetika.

Statistika zatížení distribučních transformátorů, ztráty na transformátorech
Ing. Jan SOUČEK

Distribučních transformátorů je v České republice ve všech sítích vn značné množství. Při plánované výměně se povětšinou volí stejný výkonový stupeň transformátoru bez ohledu na skutečný průběh zatížení, protože ve většině případů ani tento průběh není znám.

 Celý článek…

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem se instaluje v nn sítích na živé
i izolované vodiče. Vyznačuje se izolací, která v provozním stavu transformátoru splňuje povrchové i vzdušné vzdálenosti měřicí kategorie CAT IV.

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem lze použít i při měření proudů
ve vn sítích.
Jmenovitý primární proud Ijm prim: 200 A, 400 A, 600 A, 900 A1)
Jmenovitý sekundární proud Ijm sec: 20 mA
1)Lze dodat s Ijm prim 100 A, 300 A, 500 A.

Uživatelská příručka.

Příklady využití dat změřených monitory MEg40 v DTS

Přinášíme texty tří příspěvků do časopisu Energetika.

Význam měření jevů na nn napětí transformátorů
Doc. Ing.Ladislav POSPÍCHAL,CSc., Antonín KUBEŠ
Kontinuální měření elektrických veličin na sekundárním vinutí transformátoru vn/nn umožňuje i registraci jednorázových náhodných jevů, které mohou nepříznivě ovlivnit jak funkci napájených spotřebičů, tak i energetických zařízení distributora.
Celý článek…

Vztah mezi mimořádnými stavy na vn hladině a parametry kvality
Ing. Drahomír PERNICA
Článek se zabývá vztahem mezi mimořádnými (poruchovými) stavy na hladině vn a projevem těchto stavů do charakteristik napětí dodávané elektrické energie (parametry kvality).
Celý článek…

Porovnání měření monitory MEg40 v DTS
Doc. Ing. Ladislav Pospíchal, CSc.
V distribučních taransformačních stanicích (DTS) s transformací elektrické energie z hladiny vn na hladinu nn se pro měření na sekundární stranu instalují univerzální monitory MEg40.
Celý článek…

ELECTRON 2011

Děkujeme všem návštěvníkům naší expozice na veletrhu ELECTRON 2011 za návštěvu a zájem o naše přístroje.

Představenstvo a.s.

ELECTRON 2011 ELECTRON 2011

 

Rozšíření technického zázemí - třífázový kalibrátor FLUKE 6100A

Společnost MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. rozšířila technické zázemí pro vývoj a výrobu měřících přístrojů. Pro zvýšení metrologické návaznosti zakoupila kalibrátor FLUKE 6100A. V lednu 2011 byla jednofázová základní verze rozšířena na verzi třífázovou.

 

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 je určena k dálkovému obousměrnému přenosu dat protokolem RS485 a signálů prostřednictvím GPRS sítě mobilních operátorů. Umožňuje vytvoření až 4 nezávislých komunikačních IP kanálů při použití jediné SIM karty.

Bližší informace jsou uvedeny v příručce.

Indikátor zemních spojení a zkratů MEg61.4

Společnost MEgA, a.s. vyvinula indikátor zemních spojení a zkratů MEg61.4 s GPRS komunikací a napájením solárními panely. Indikátor se instaluje bez přerušení napětí technologií PPN.

Bližší informace jsou uvedeny v příručkách:
Indikátor zemních spojení a zkratů MEg61.4
Zdroj zajištěného napájení MEg103
Montážní sestava indikátoru MEg61.4

PQ monitor MEg30 měří kvalitu napětí ve třídě S

Na základě typových měření na PQ monitoru MEg30 provedených Českým metrologickým institutem je prokázána shoda uvedeného monitoru s požadavky na přístroj měření kvality napětí třídy S.
Vlastnosti přístroje a jeho metrologickou návaznost prokazuje Kalibrační list č. č. 6011-KL-K557-10 vyhotovený Českým metrologickým institutem.

Korekce flikru u přenosných PQ monitorů MEg30
U přenosných PQ monitorů Meg 30 byl proveden upgrade Firmware, ve kterém je provedena korekce flikru. Tato úprava je dostupná všem uživatelům tohoto přístroje.
FW je dostupný na http://e-mega.cz/pqdownload

Příručka k univerzálnímu monitoru MEg40

PriruckyV sekci Ke stažení je umístěna aktualizovaná verze uživatelské příručky
k univerzálnímu monitoru MEg40.

 

Příručky k univerzálním monitorům MEg40/S1/G a MEg40/S3

Prirucky Prirucky V sekci Ke stažení jsou umístěny nové uživatelské příručky k univerzálním monitorům MEg40/S1/G a MEg40/S3.
Spolu s nimi byly zveřejněny též příručky k montážním sestavám MEg40/DIN, MEg40/S1/G a MEg40/S3. Aktualizován byl i popis přístrojového transformátoru proudu MEgMT s děleným jádrem.

Přířučka k měřicímu kufru pro MEg30

V sekci Ke stažení je k dispozici uživatelská příručka k měřicímu kufru pro PQ monitor MEg30.

WebDator
WebDator je softwarový prostředek pro prezentaci souborů a skupin souborů dat změřených PQ monitory a univerzálními monitory MEg40.
Charakteristika WebDatoru:
 • WWW aplikace s podporou databáze ORACLE zabezpečuje umístění programu a dat na jednom místě, což podstatně zjednodušuje správu a údržbu aplikace.
 • Uživatelské příhlášení dává možnost definovat rozdílná oprávnění k datům pro uživatele. Lze využít existují ActiveDirectory u zákazníka anebo definovat vlastní systém uživatelů.
 • Definování uživatelských skupin umožňuje porovnání výsledků měření na rozdílných místech měření.
 • Data z rozdílných měřicích přístrojů jsou prezentována v jedné aplikaci.
 • Vyhodnocení kvality napětí dle ČSN 50160.
 • Grafické zobrazení průběhu událostí, přerušení.
 • Grafické zobrazení průběhu energií v 6 kvadrantech a součtu energií za uživatelskou skupinu.
 • Podpora národních prostředí. 
 • Zobrazení dat z uživatelsky definovaných databázových dotazů
WebDator je vhodný i pro souhrnné hodnocení středních a menších podniků, které potřebují vyhodnocovat kvalitu napětí a sledovat spotřebu energie.
V rámci placené služby můžeme zabezpečit technické prostředky pro sběr a vyhodnocení naměřených dat i v případě, kdy pro zákazníka není rentabilní instalace aplikace a přitom by potřeboval přehled naměřených dat.

Modernizace systému IT
Modernizace ITV loňském roce jsme uskutečnili modernizaci našich informačních technologií a systémů. Jejím cílem bylo zkvalitnění služeb s jejich vyšším zabezpečením, zvláště pak s přihlédnutím k bezpečnosti dat našich zákazníků, která jsou u nás spravována nebo námi vyhodnocována.
Mezi zásadní změny patří vylepšení konektivity a její zrychlení spolu s hardwarovým zabezpečením interního síťového prostoru. Toto vylepšení má za následek rychlejší a spolehlivější dálkovou správu a pomoc v případech, kdy je třeba diagnostikovat událost přímo u konkrétního zákazníka bez možnosti zásahu neoprávněnou osobou.
Navazujícím přínosem je vytvoření a zavedení konceptu interního informačního systému včetně správy pošty a tudíž odfiltrování možných zásahů třetí strany do přijímaných i odesílaných zpráv.
Součástí modernizace je vylepšený systém zálohování, kdy jsou veškerá důležitá data (tedy i data našich zákazníků) archivována na odloučených zařízeních a chráněna tak proti ztrátě.

Tříkanálový záznamník MEg21

Tříkanálový záznamník MEg21Tříkanálový záznamník MEg21 měří stejnosměrná i střídavá napětí U1 a U2 a proud I. Je ovládán programem instalovaným v dataloggeru MC9090 série 9000, výrobce SYMBOL.
Základní aplikace je určena pro korozní průzkum, lze jej použít i pro jiná měření.
Technické parametry:

Rozsahy napětí: 50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V.
Rozsahy proudu: 20 mA, 200 mA a 2 A
Záznamník MEg21 má automatické přepínání rozsahů.
Pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
Rozměry: 75x70x40 mm (110x70x40 mm – s konektory)
Hmotnost: 100 g

Základní informace o tříkanálovém záznamníku MEg21 (1.19 MB)

Charakteristiky přenosného monitoru MEg42

Přenosný monitor MEg42Měření a záznam tří střídavých napětí a čtyř střídavých proudů
Měření fázových napětí ve dvou měřicích rozsazích: do 160 V, do 460 V

Měření proudů snímači:
a) malý AMOS (30cm, Ø8/10mm), rozsahy 10 A, 30 A, 100 A, 300 A, 1000 A, 3000 A
b) velký AMOS ( 40cm, Ø16/22mm, rozsahy 10 A, 30 A, 100 A, 300 A, 1000 A, 3000 A
c) klešťový transformátor (okénko 10x20mm) 1 A, 5 A
d) trojitý a jednoduchý průvlekový snímač ( průměr otvoru 9mm) 10 A, 30 A, 100 A
e) nepřímé měření proudů s rozsahem (vstupní zdířky)1 A, 5 A

Měření teploty kontaktním izolovaným snímačem

Rozměry kufru: 265x180x85 mm, s připojenými konektory: 365x180x85 mm
Hmotnost: 1,2 kg

Základní informace o přenosném monitoru MEg42 (930kB)

Prohlášení o shodě Měřicího kufru pro MEg30

Dle zkoušek v akreditované zkušebně jsme vystavili prohlášení o shodě Měřicího kufru pro MEg30.

Kufr je splňuje krytí IP54 a instalovaný PQ monitor MEg30 chrání při atmosférických přepětích až 6kV.

S monitorem MEg30 a ohebnými snímači proudů AMOS nebo AMOSM jej lze instalovat na stožár nn napětí, kde se připevní pomocí popruhu.

Text prohlášení.

Měřicí kufr pro MEg30 Měřicí kufr pro MEg30 Měřicí kufr pro MEg30

Transformace společnosti na akciovou společnost

Naše společnost si dovoluje oznámit všem našim obchodním partnerům, že se ke dni 28.7.2009 transformovala ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. S transformací došlo k těmto změnám:

Název společnosti: MEgA-Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Sídlo společnosti: Okružní 834/29a, 638 00, Brno

Spisová značka v obchodním rejstříku: B5913

Jménem společnosti jedná předseda představensva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda představensva a jeden člen představenstva tak, že k firmě společnosti připojí své podpisy.

Instalace indkátoruMEg61.1 při vypnutém vn vedení ve středočeském regionu ČEZ, a.s. dne 19.5.2009
Příprava na instalaci snímačů Detail instalovaných snímačů
Příprava na instalaci snímačů Detail instalovaných snímačů
Parametrizace indikátoru MEg61.1 přes GPRS komunikaci Instalovaný indikátor MEg61.1
Parametrizace indikátoru MEg61.1 přes GPRS komunikaci Instalovaný indikátor MEg61.1

Instalace indikátoru MEg61.1 pod napětím na vn vedení E.ON dne 13.5.2009
Umístění snímačů na parkovací tyče Instalace jednotky MEg61.1 na stožár
Umístění snímačů na parkovací tyče Instalace jednotky MEg61.1 na stožár
Přemístění snímačů na vodiče vn vedení Instalovaný indikátor MEg61.1
Přemístění snímačů na vodiče vn vedení Instalovaný indikátor MEg61.1

17. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPER 2009

Vážení obchodní partneři a přátelé,
společnost MEgA - Měřící Energetické Aparáty, s.r.o. Vám děkuje za návštěvu  a čas, který jste s námi strávili při technických konzultacích na firemní expozici na 17. mezinárodním veletrhu Elektrotechniky a elektroniky AMPER 2009 v Praze.
Zájemce o spolupráci, kteří neměli možnost expozici ve dnech 31.3-3.4.2009 navštívit, rádi přivítáme na osobní schůzce v sídle firmy. 

 MEgA-Měřící Energetické Aparáty, s.r.o. na výstavě AMPER 2009

Nové ceníky přístrojů

Do sekce Ceníky byly přidány nové ceníky našich přístrojů na rok 2009

ISO 9001

Dne 7.listopadu 2008 bylo naší společnoti vydáno osvědčení o prověření recertifikačním auditem.

Certifikát ISO 9001

Příručka k PQ monitoru MEg 35/G
V sekci Ke stažení je k dispozici příručka k PQ monitoru MEg 35/G.

Kontrola výrobních prostor naší společnosti pracovníky ČEZ Logistika, s.r.o.
Dne 1. října 2008 uskutečnili pracovníci ČEZ Logistika kontrolu výrobních podmínek společnosti MEgA
na pracovišti Třebíč - Ptáčov.
Při kontole byl předveden tento stav:
Úvodní jednání při zahájení kontroly Výrobní prostory dílen na pracovišti Třebíč - Ptáčov
Úvodní jednání při zahájení kontroly Výrobní prostory dílen na pracovišti Třebíč - Ptáčov
Pracoviště oživování a kalibrace Navíjecí pracoviště
Pracoviště oživování a kalibrace Navíjecí pracoviště
 

Rozšíření technického zázemí o FLUKE 6100A
FLUKE 6100ASpolečnost MEgA - Měřící Energetické Aparáty, s.r.o. rozšířila technické zázemí pro vývoj a výrobu měřících přístrojů. Pro zvýšení metrologické návaznosti zakoupila kalibrátor FLUKE 6100A - Eletrical Power Standard.
 

Změna terminologie: MEg35 přejmenován na MEg35/D
Rozšíření typové řady PQ monitorů pro pevnou instalaci na DIN lištu o PQ monitor MEg35/G s galvanicky oddělenými vstupy (včetně varianty pro montáž do elektroměrů - MEg35/G-El) si vyžádalo změnu ve stávající terminologii. Původní PQ monitor MEg35 s diferenčními vstupy je do roku 2008 dodáván pod označením MEg35/D.

Univerzální monitor MEg40 vybrán pro síť ČEZ
Univerzální monitor MEg40 byl ve výběrovém řízení 333-2007 ČEZ Logistika, s.r.o. vybrán pro instalaci do nn rozvaděčů DTS.
Více informací o MEg40

Monitor PQ MEg35/G vybrán pro síť ČEZ

Monitor PQ MEg35/G Power Quality monitor MEg35/G vyšel vítězně z výběrového řízení ČEZ Logistika, s.r.o. na "Analyzátory kvality el. napětí pro měření v napěťových úrovních vvn a vn" pro síť ČEZ Distribuce, a.s. v ČR.
Systém PQ monitorů společnosti MEGA - Měřící Energetické Aparáty, s.r.o. je předmětem přihlášky vynálezu PV 2007-285 "Uspořádání měřícího systému vn rozvodu", vychází z výsledků řešení projektu Akademie věd ČR 1 ET 110530523. MEg35/G kromě funkce power quality poskytuje i funkci časového záznamu měřených veličin s intervalem záznamu větším než 1 s, měří činnou i jalovou energii ve čtyřech kvadrantech. Měří a analyzuje procesy bez přerušení i při zapnuté komunikaci, nevyžaduje instalaci síťového napájení. Rozměry přístroje umožňují instalaci do měřících skříní USM a VSM.
PQ monitor MEg35/G s galvanicky oddělenými vstupy bude v průběhu roku instalován v cca 150 měřících místech (s využitím komunikace GPRS) u velkoodběratelů a následně v průběhu roku 2009 v cca 250 místech měření vn (s komunikací LAN) ve stanicích ČEZ Distribuce, a.s.

Více informací o MEg35/G

Měření zemních spojení na vn síti E.ON ČR
22.10.2007 provedla společnost MEgA - Měřící Energetické Aparáty, s.r.o. měření zemních spojení na vn síti E.ON ČR v Novém Městě na Moravě.
S využitím vlastních měřících přístrojů - MEg60, MEg61 a snímačů střídavých proudů měřila napěťové a proudové poměry ve vn síti při kovových a nekovových zemních spojeních a dvojpólových zemních spojeních.
Galerie: Foto č.1    Foto č.2    Foto č.3    Foto č.4    Foto č.5
 

Firma MEgA - Měřící Energetické Aparáty, s.r.o. získala dozorový audit ISO
Dozorový audit ISO 18.10.2007 provedla firma Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. ve společnosti MEgA - Měřící Energetické Aparáty, s.r.o. dozorový audit ISO 9001:2000. MEgA - Měřící Energetické Aparáty, s.r.o. auditem prošla úspěšně a je nadále držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 osvědčujícího, že management jakosti v oblasti "Návrh, vývoj a výroba elektrických měřících přístrojů a software. Měřící kampaň elektrických veličin a jejich analýza" je ve schodě s požadavky uvedené normy.
 

Školení firmy MEgA - Měřící Energetické Aparáty, s.r.o. na univerzální monitor MEg40 v provozu PRE distribuce, a.s.
Školení Univerzální monitor MEg40 v provozu PRE distribuce 19. a 20.9.2007 proběhlo v hotelu CENTO v Hustopečích školení pracovníků PRE distribuce, a.s. zaměřené na provoz Univerzálních monitorů MEg40 v distribuční síti PRE.
 

Měření zemních spojení ve vn síti transformovny Pezinok
Měření se uskutečnilo dne 17.7.2007. Zpracované výsledky měření byly předány objednateli - společnosti Západoslovenská energetika, a.s. v září 2007. Celkem se uskutečnilo 11 zemních spojení definovaného odporu, při kterých vedle kontroly funkce indikátorů zemních spojení byly zaznamenány přechodné jevy elektrických veličin na postiženém i nepostižených vn vedení.

Přihláška vynálezu PV 2007-285
Společnost MEgA - Měřící Energetické Aparáty, s.r.o. podala přihlášku vynálezu PV 2007-285.
Přihláška vynálezu popisuje měřící uspořádání obvodů přístroje pro měření kvality napětí v měřících obvodech elektroměru. Přihláška vynálezu umožňuje současné a nezávislé měření množství a měření kvality elektrické energie.

NOVINKA - Indikátor zemních spojení a zkratů MEg60
Indikátor zemních spojení a zkratů MEg60 Indikátor zemních spojení a zkratů MEg60 je určen k vymezení úseku venkovního vedení se zemním spojením nebo zkratem v kompenzovaných i nekompenzovaných vn sítích.
Indikátor zemních spojení MEg60 měří elektrická a magnetická pole vn vedení, analyzuje je a indikuje tyto stavy:
 • zemní spojení ve vn síti
 • zemní spojení na vn vedení za místem instalace MEg60
 • zkrat na vn vedení za místem instalace MEg60
Podrobný popis MEg60 (400 kB)

NOVINKA - Přístrojový transformátor proudu
Přístrojový transformátor proudu MEg-MT V naší nabídce najdete novou verzi přístrojového transformátoru proudu MEg-MT pro proudy v rozsahu 100 až 500 A.
Přístrojový transformátor proudu MEg-MT s děleným jádrem se instaluje v nn i vn sítích na izolované žíly.
Podrobný popis MEg-MT (260 kB)

MEg40 byl vybrán při výběrovém řízení
MEg40 Univerzální monitor MEg40 byl vybrán při výběrovém řízení ČEZ, a.s. 208/2006 jako měřicí přístroj nn sítě do rozváděčů nn DTS.
Příklad z vyhodnocení

Elektrotechnický zkušební ústav udělil Certifikát přístroji Monitor PQ-NN
Certifikát přístroji Monitor PQ-NN Certifikát přístroji Monitor PQ-NN Najdete jej v sekci CERTIFIKÁTY. V této sekci najdete i další certifikáty a kalibrační listy a také OSVĚDČENÍ O REGISTRACI u Českého metrologického institutu.
Certifikáty

Vánoční přání

ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°13'32.231"N
 15°53'7.422"E
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.